Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

0
625
Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

                                                           CHỦ ĐƠN   
(Tổ chức, cá nhân  yêu cầu chuyển quyền sử dụng)
Tên đầy đủ:Địa chỉ:

Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:
— là bên chuyển quyền sử dụng
— là bên nhận chuyển quyền sử dụng

  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                       Fax:                                         E-mail:

                                  ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
— Bằng độc quyền sáng chế
— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
— Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Số văn bằng bảo hộ:
                                             BÊN THỨ HAI TRONG HỢP ĐỒNG                                                                                                          

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

  PHẠM VI CHUYỂN GIAO

Lãnh thổ chuyển giao:
Thời hạn chuyển giao:

                                                        PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
— Lệ phí nộp đơn
— Phí thẩm định đơn đăng ký hợp đồng
— Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
— Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng
— Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận dăng ký hợp đồng
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

— Tờ khai, gồm ……trang
— Hợp đồng chuyển quyền sử dụng, bằng tiếng…….gồm……trang                   —  Bản gốc     — Bản sao
— Bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt,  gồm……. trang
— Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trong trường hợp đối tượng chuyển giao thuộc sở hữu chung), gồm…….trang
— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….
— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang
— bản gốc
— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau
— bản gốc đã nộp theo đơn số:………………….. )
— Chứng từ phí, lệ phí
— Tài liệu khác, cụ thể:

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
—
—
—

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

—

—

—
—
—
—
—
—
—

                                                 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                     Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
                                                                                                        (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 


Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here