Gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu.

0
1163
Gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu.

06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệp hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

  • Tiếp nhận đơn: Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp (Oceanlaw) hoặc nộp đơn yêu cầu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Xử lý đơn:

Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu bao gồm có:

  1. Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
  2. Giấy uỷ quyền (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);
  3. Tờ khai 02 bản (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);
  4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Dịch vụ gia hạn nhãn hiệu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here