Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

0
1197
Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)
                                                       NHÃN HIỆU

Mẫu nhãn hiệu

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

— Nhãn hiệu tập thể
— Nhãn hiệu liên kết
— Nhãn hiệu chứng nhận
Mô tả nhãn hiệu:
Màu sắc:
Mô tả:

                                                      CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

                                                                             ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:                             E-mail:

 CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

     YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN
— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam
— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris
— Theo thoả thuận khác:
Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn
                                                       PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
—  Lệ phí nộp đơn cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ            ….. nhóm
—  Lệ phí nộp đơn cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm            ….. sản phẩm/
dịch vụ
—  Lệ phí  yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
—  Lệ phí công bố đơn
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung
cho mỗi nhóm hàng hoá, dịch vụ
            …..                  nhóm
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm            ….. sản phẩm/
dịch vụ
—  Phí thẩm định nội dung cho các nhóm hàng hoá/dịch vụ            ….. nhóm
— Phí thẩm định nội dung bổ sung cho các sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm            ….. sản phẩm/
dịch vụ
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
                  CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN
Tài liệu tối thiểu:
— Tờ khai, gồm…….trang   x …….bản (có danh mục và phân nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu)
— Mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu
— Chứng từ phí, lệ phí
Tài liệu khác:
— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ……………
— bản gốc
— bản sao (—           bản gốc sẽ nộp sau
— bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………………………)
— bản dịch tiếng Việt, gồm ……. trang
— Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…), gồm…….trang
— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu:
— Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác
— Quy chế sử dụng NH tập thể/chứng nhận, gồm…….trang x …….bản
— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên
— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản
— Bản dịch tiếng Việt, gồm…….bản
— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên
— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—
—

—
—
—
—
—
—

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

—
—
—
—
—
—
—
—

  CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 


                  DANH MỤC VÀ PHÂN NHÓM HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MANG NHÃN HIỆU
(Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni-xơ; sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm; kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số hàng hoá/dịch vụ trong nhóm đó)

 

                                                 CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN
Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại:……….ngày…… tháng……năm……
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
                                                                                                                              (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

                                                                                                                                          Còn……trang bổ sung

 Trang bổ sung số:

 

                                                             CHỦ ĐƠN KHÁC
(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã  khai tại trang đầu tiên)
Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                     Email:
— Có yêu cầu cấp Phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

                                                             CÁC TÀI LIỆU KHÁC
(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang . . . )
 CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN


                                                                                                         Còn …… trang bổ sung


Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

TẢI VỀ

Download tờ khai đăng ký nhãn hiệu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here