Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

0
875
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài được thực hiện bằng cách nộp đơn đăng ký đơn lẻ tại từng quốc gia nơi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá/dịch vụ hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài là việc chủ nhãn hiệu hàng hóa đăng ký quyền được bảo hộ về nhãn hiệu hàng hóa tại các nước khác, nơi họ có nhu cầu xác lập về quyền sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa.

Do Viêt Nam là thành viên của cả hai văn kiện quốc tế là Thỏa ước và Nghị định thư Madrid, do vậy, các cá nhân, pháp nhân, tổ chức của VN có thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo quy định của cả hai văn kiện này.

Nguyên tắc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

Nguyên tắc lãnh thổ : Nhãn hiệu đăng ký, bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ, nghĩa là đăng ký ở nước nào đó thì có hiệu lực ở nước đó. Để bảo vệ quyền sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu đó, người ta phải đăng ký bảo hộ với các cơ quan chức năng về Sở Hữu trí tuệ. Việc bảo hộ chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu hàng hóa đăng ký

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên: Điều này thể hiện trong trường hợp các nhãn hiệu nộp đơn đăng ký trùng nhau thì nhãn hiệu sẽ được ưu tiên cho người nộp đơn đầu tiên. Điều này tránh tình trạng ăn cắp, làm nhái, bắt chước các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Nguy cơ bị cướp mất nhãn hiệu là rất cao đến từ những doanh nghiệp nước ngoài vốn nắm vững pháp luật về Sở hữu trí tuệ hơn sơ với các doanh nghiệp Việt Nam, chỉ đơn giản bằng cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hành hóa trước tiên.

Các doanh nghiệp trong nước cần ý thức được việc đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài các doanh nghiệp cần kịp thời nộp đơn đăng ký tại quốc gia mình đã và dự định xuất khẩu hàng hóa tới trước khi cá nhân khác có thể đành mất quyền đăng ký đầu tiên.

đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here