Quy trình nhượng quyền thương mại như thế nào?

0
1361
Quy trình nhượng quyền thương mại

Hoạt động nhượng quyền thương mại phát triển rất đa dạng và phong phú qua các thời kỳ, bao gồm nhiều hình thức khác nhau. Các học giả ở nhiều nước phát triển trên thế giới, căn cứ vào nhiều loại tiêu chí khác nhau, đã đưa ra nhiều cách phân loại khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại hoạt động nhượng quyền thương mại căn cứ vào những tiêu chí cụ thể nhất định. Dưới đây là quy trình nhượng quyền thương mại căn cứ vào những tiêu chí cụ thể nhất định.

Căn cứ vào nội dung của hoạt động kinh doanh:

 1. Nhượng quyền phân phối sản phẩm (product distribution franchise)
 2. Nhượng quyền phương thức kinh doanh (business format franchise)

Căn cứ vào cách thức tiến hành nhượng quyền:

 1. Nhượng quyền thương mại cho từng cơ sở (single-unit franchise)
 2. Nhượng quyền thương mại đa cơ sở (multi-unit franchise)

Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ:

 1. Nhượng quyền thương mại trong nước
 2. Nhượng quyền thương mại quốc tế

Việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại được thực hiện theo thủ tục và trình tự sau:

 1. Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.
 3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 4. Các thời hạn nêu trên không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 5. Sau khi hết thời hạn quy định như trên mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here