Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

0
901
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt căn cứ theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016.
Một trong các mục tiêu của Chương trình là đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho khoảng 1000 cá nhân, tập trung vào những viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Chương trình cũng hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của những tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; hỗ trợ vấn đề khai thác, áp dụng vào thực tiễn cho ít nhất khoảng 50 sáng chế/giải pháp hữu ích của Việt Nam; hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển về quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 70 sản phẩm đặc thù tại địa phương, sản phẩm làng nghề mang địa danh; hỗ trợ ít nhất khoảng 100 doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xây dựng và triển khai theo mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước đối với những sản phẩm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

>>> Xem thêm: Rút đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Để đạt được những mục tiêu trên, Chương trình sẽ hỗ trợ thiết kế, xây dựng được bộ công cụ tra cứu, những gói thông tin sở hữu trí tuệ chuyên ngành và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận và khai thác thông tin sở hữu trí tuệ; hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong những doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ: Tổ chức bộ phận chuyên môn về tài sản trí tuệ; xây dựng và triển khai các quy trình phát hiện, thống kê, đánh giá, quản lý tài sản trí tuệ.

Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ. Dựa vào đó, đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với những sản phẩm, dịch vụ, ưu tiên những đối tượng là kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ lực, sản phẩm của quốc gia, kiểu dáng sản phẩm và giống cây trồng mới; quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với những sản phẩm đặc thù của địa phương mang địa danh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; tổ chức triển khai những biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi các quyền sở hữu trí tuệ.
Đồng thời, Chương trình này sẽ giới thiệu, quảng bá và triển khai những hoạt động xúc tiến thương mại khác cho một số tài sản trí tuệ của Việt Nam ở trong và ngoài nước; hỗ trợ khai thác và nâng cao giá trị cũng như khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ thành lập và vận hành những doanh nghiệp, tổ chức khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ…

>>> Phát triển di lịch Việt Nam cần khai thác tài sản sở hữu trí tuệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here