Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan

0
704
Tờ khai đăng ký quyền liên quan
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN
Kính gửi: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
1. Người nộp tờ khai đăng ký
Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………….….………….
Là: (1)………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: ………….tháng………..năm………………………………………………………
Số CMND/Hộ chiếu……………cấp ngày……..tháng……..năm………tại…………..……….
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………………………………………..…………
Cấp ngày:……tháng……..năm……………….tại……………………………….…………..
Quốc tịch:…………………………………………………………………………..………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..…………….
Số điện thoại:…………………Fax:………….Email:………………………..……………….
Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:…………………………………………..……………
2. Chương trình đăng ký
Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (2)……….………………
Loại hình: (3)………………………………………………………………….………………
Công bố/chưa công bố: (4)……………………………………………………………………
Ngày hoàn thành tác phẩm: ………………………………………………………………….
Hình thức công bố :……………………………………………….…..….……..…………..
Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố:…………………………Nước:………………………………
Nội dung chính của Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (5)
…….……………………………………………………………………………….………..
3. Người biểu diễn/Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Tổ chức phát sóng: (6)
Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………..……………….
Sinh ngày:……………..tháng………..năm…………………………………………….……..
Số CMND/Hộ chiếu……………cấp ngày………tháng………năm……….tại………….………..
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………..……….
Cấp ngày……..tháng……..năm……………………tại…………………………….…………
Quốc tịch:………………………………………………………………………….…………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………….…………..
Số điện thoại:…………………..Fax:…………….Email:………………………….…………
4. Chủ sở hữu quyền liên quan: (7)
Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………….……….….……
Sinh ngày:……tháng…….năm……………………………………………………….….……
Số CMND/Hộ chiếu…………….cấp ngày…..tháng….năm………tại……………..………..
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….….……
Cấp ngày………tháng………năm……..tại………………………………….………………..
Quốc tịch:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………….Fax:…………Email:……………………………………………..
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền:…………………………………………………….…….……
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
……………, ngày……tháng…….năm…….
                                                                                                                                          Người nộp tờ khai (8)  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here